ABOUT NIHOW

gc.meepcloud.com/meepshop/dca24070-931e-4952-b891-eb8780cc3477/files/3e8b1d34-65a9-4d7c-912b-96baee657b18.jpeg
gc.meepcloud.com/meepshop/dca24070-931e-4952-b891-eb8780cc3477/files/435ba1a7-1dcf-433f-9227-f80a26601bdb.jpeg
gc.meepcloud.com/meepshop/dca24070-931e-4952-b891-eb8780cc3477/files/406d620a-ade6-422c-ad1b-288446218831.jpeg
gc.meepcloud.com/meepshop/dca24070-931e-4952-b891-eb8780cc3477/files/f8ee75a5-4569-4754-951c-dea5228d10bd.jpeg
gc.meepcloud.com/meepshop/dca24070-931e-4952-b891-eb8780cc3477/files/2abe7e3d-9b5a-4a42-8b69-97193ffea96c.jpeg
gc.meepcloud.com/meepshop/dca24070-931e-4952-b891-eb8780cc3477/files/aad8cce3-c544-4823-a49f-4567b07fb389.jpeg
gc.meepcloud.com/meepshop/dca24070-931e-4952-b891-eb8780cc3477/files/13be230e-99e4-43a9-a977-8998710b8287.jpeg
gc.meepcloud.com/meepshop/dca24070-931e-4952-b891-eb8780cc3477/files/4a3c42d0-a9ab-4a91-a659-7690b4a5b70a.jpeg
gc.meepcloud.com/meepshop/dca24070-931e-4952-b891-eb8780cc3477/files/2213de3e-883a-4d5e-b4b9-3e5cb1282f40.jpeg
gc.meepcloud.com/meepshop/dca24070-931e-4952-b891-eb8780cc3477/files/bfefafe5-18ed-40f1-a249-7dbdcb78a2f1.jpeg
gc.meepcloud.com/meepshop/dca24070-931e-4952-b891-eb8780cc3477/files/a4406ffc-e742-4ab5-8f5a-ba0273a33b2d.jpeg
gc.meepcloud.com/meepshop/dca24070-931e-4952-b891-eb8780cc3477/files/8b997e6c-b4a7-4ebe-a91f-60a9358bee38.jpeg
gc.meepcloud.com/meepshop/dca24070-931e-4952-b891-eb8780cc3477/files/a8b6b36b-2d7c-4dc6-83d9-5f0a1abb99a1.jpeg
gc.meepcloud.com/meepshop/dca24070-931e-4952-b891-eb8780cc3477/files/c76357d2-709f-446d-b61a-fafa776801d9.jpeg
gc.meepcloud.com/meepshop/dca24070-931e-4952-b891-eb8780cc3477/files/781b4698-f60f-4521-ab2a-6dbf1cb22b85.jpeg
gc.meepcloud.com/meepshop/dca24070-931e-4952-b891-eb8780cc3477/files/481be6f4-0f88-4960-bfc2-1f7d5e0c0d25.jpeg
gc.meepcloud.com/meepshop/dca24070-931e-4952-b891-eb8780cc3477/files/48d67fa8-19cb-492e-ad73-a414d2f28857.jpeg

 • 創立於2011年,從尋找一件好衣服的堅持開始,至今已有四家門市。NIHOW始終秉持著對好事物的追求,從日常服飾到生活的每個細節,帶給你純粹的美好。


  我們認為,穿搭展現一個人的生活態度,用每日的搭配呈現不同面貌,穿出喜歡的樣子。

  我們在意,舒適且優質的高品質,執著於細節帶來的溫度。

  NIHOW希望成為你的專屬衣櫃,由服飾出發,打造屬於你的生活態度。


  你好,你今天好嗎?

  跟NIHOW一起好好生活,品味每一天吧!